Nytt stadsbusslinjenät i Enköpings stad

Bakgrund till det nya linjenätet

Medborgardialog

Två medborgardialoger har genomförts i Enköping 2018; på Enköping station torsdag 29 november och på Gustav Adolfs plan lördag 1 december. Här tog Kollektivtrafikförvaltningen UL tillsammans med Enköpings kommun emot synpunkter på dagens kollektivtrafik. Parallellt med detta har det funnit möjlighet att lämna synpunkter i en digital enkät.

Medborgardialog har genomförts vid ytterligare tre tillfällen 2019, då medborgarna fick möjlighet att ge sina synpunkter på det nya förslaget. 17 oktober på Enköpings station, 18 oktober på Stora torget och 26 oktober vid Stora Coop.

Enköpings stad växer. Den ökande befolkningen ställer hårdare krav på kollektivtrafiken i staden, samtidigt som dagens tätortstrafik har stora utmaningar.

Utmaningarna ligger i att åtgärda dagens brister samtidigt som behoven hela tiden ökar. Det nuvarande linjenätet i Enköpings stad upplevs begränsat och svårt att kommunicera. Antalet resenärer är lågt jämfört med andra städer i samma storlek, samtidigt som befolkningsmängden i staden ökar. Nuvarande linjenät bidrar till långa restider och kollektivtrafiken saknar då konkurrenskraft mot bilen. Genom att utveckla tätortstrafiken finns stor potential att öka det kollektiva resandet i staden och minska klimatpåverkan.

Dagens linjenät behöver anpassas efter den växande stadens utmaningar. Kollektivtrafiken måste samtidigt vara attraktiv och effektiv för att andelen resenärer ska öka.

Planeringsprinciper

I september 2018 antog kollektivtrafiknämnden ett antal planeringsprinciper för busstrafiken i Enköpings stad. Planeringsprinciperna har sedan legat till grund för arbetet med att skapa ett nytt och attraktivt linjenätsförslag. Förslaget utgår från de mål som finns i regionala och kommunala planer och har tagits fram i nära samarbete med Enköpings kommun.

Förslaget bygger på ett upplägg där trafiken samlas vid knutpunkter för enklare byten, där färre och tydligare linjer med rakare körvägar prioriteras. På så vis blir systemet lättare att använda och förstå. Målet är att resandet med kollektivtrafiken i Enköpings stad ska dubbleras eller öka mer än så.