Miljö och hållbarhet

Så vill vi ha det

Vi vill få så många som möjligt att gå från bil till buss eller tåg. Ju fler vi lyckas få att resa med oss, desto bättre mår miljön. Målet är att fördubbla antalet resor fram till år 2020. Det innebär en genomsnittlig ökning med cirka sju procent per år, vilket vore fantastiskt. Vägen dit är inte spikrak och fri från hinder, men den är inte heller så svårframkomlig att vi ska bromsa mer än vi vågar gasa.

Alla beslut som fattas inom transportsektorn, som avgör belastningen på miljön, ska vi göra vårt bästa för att påverka. Val av fordon vid inköp, trafikplanering, hur våra bussar och tåg körs, olika infrastrukturåtgärder, val av teknik och bränsle samt självklart hur var och en av oss väljer att resa är bara några av de beslut vi kan och bör vara delaktiga i. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att den bidrar till ett hållbart resande och en god miljö.

Så tänker vi

Vi har ett ansvar. Bara att vi finns och att många använder sig av vår trafik bidrar till att miljön mår bättre. Det är vi stolta över. Därmed inte sagt att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med det. Vi vill ju göra allt vi kan för att minska den miljö- och klimatpåverkan som finns idag - utsläpp, buller, trängsel mm. Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. En resa med kollektivtrafiken som ersätter en resa med bil innebär att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar innebär också en miljöbelastning. Det måste vi självklart ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Att fördubbla kollektivtrafikresandet är en tuff utmaning. Visst är vi beroende av andras insatser, att rätt beslut tas och en rad nödvändiga satsningar görs. Men mycket ligger på oss själva och det krävs både hårt arbete och ett gemensamt fokus för att lyckas. Ser vi till att hela tiden förbättra och utveckla trafiken har vi en god chans att nå fram. Det gäller att vi gör det på samma sätt som vi vill att folk reser – tillsammans.

Så tankar vi

Det håller inte i längden att bränna upp jordens resurser för att vi ska kunna resa. Vi måste sluta använda fossila bränslen och istället hitta lösningar som bygger på förnybara drivmedel. Målet är att vara helt fossilfria 2020.

De fossila bränslena har varit dominerande i transportsektorn under väldigt lång tid och när de nu ska fasas ut tror vi inte det är möjligt att ersätta dom med enbart ett nytt bränsle. Istället arbetar vi för att bli mer flexibla och kunna nyttja olika typer av fossilfria bränslen.

Det gör vi bland annat genom att använda biogas som drivmedel. Biogas tillverkas från förnybar råvara och produceras från avfall lokalt. Ett smart val ur mer än en synvinkel. Påverkan på miljön minskar och bränslet är säkert genom att biogasen från bland annat hushållsavfall inte tar slut. Dessutom skapas sysselsättning i länet och teknikutvecklingen förs framåt.

En annan inriktning, som i ett första skede gäller för stadstrafiken i Uppsala, är elektrifiering. Från våren 2014 har vi flera elhybrider i trafik i Uppsala och det är första steget mot en allt mer elektrifierad stadsbusstrafik. Tack vare el-driften sparar bussen upp till 30 % bränsle och minskar därmed utsläppen av skadliga emissioner i motsvarande grad. Hybridbussen körs nästan ljudlöst korta sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Det innebär att bussarna bidrar till att närma sig målet om en fossilfri trafik samtidigt som det ger positiva effekter för Uppsalas miljö i form av minskade utsläpp och minskat buller. Förutom hybriderna pågår ett arbete för att en av Uppsalas busslinjer ska vara helt eldriven sommaren 2018, det hoppas vi få berätta mer om framöver! I december 2016 infördes dessutom två eldrivna bussar i vår trafik i Enköping respektive Bålsta.

Det tredje benet som vi vilar vår fossilfrihet på är biodiesel. Biodiesel liknar fossil dieselolja men framställs av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Blandningar av biodiesel och konventionell diesel har varit det vanligaste användningsområdet, också hos oss. Men biodiesel fungerar även i ren form och blir allt vanligare i vår trafik. Under 2017 närmar vi oss en helt fossilfri dieselanvändning, framförallt tack vare bränslet som heter HVO.