Miljö och klimatarbetet

Vi jobbar med hållbar samhällsutveckling

Förvaltningen Trafik och samhälle inom Region Uppsala har två grunduppdrag. Det ena är att vara regional kollektivtrafikmyndighet och det andra är att vara länsplaneupprättare.

Trafik under varumärket UL

Som regional kollektivtrafikmyndighet är vi den myndighet som ansvara för kollektivtrafiken i Uppsala län, och under varumärket UL utför vi kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag. Att vara länsplaneupprättare innebär att förvaltningen, på statens uppdrag, skriver en plan för investeringar i den regionala transportinfrastrukturen.

Båda dessa uppdrag är viktiga verktyg i arbetet för en hållbar regional utveckling. Både infrastrukturen och kollektivtrafiken utvecklas i samarbete med kommunerna i Uppsala län och med Trafikverket.

Hela resan-perspektiv

Vi jobbar med ett hela resan-perspektiv. Det innebär allt från prioriteringar av infrastruktursatsningar på länets stora vägar till pendlarparkeringar, god planering av kollektivtrafikens hållplatser och stationer och att gång- och cykelvägar finns till dessa platser.

Kollektivtrafikens miljöpåverkan

Som regional kollektivtrafikmyndighet har vi ett ansvar. Att vi finns och att många använder sig av vår trafik bidrar till att miljön mår bättre. Det är vi stolta över.

Vi vill göra allt vi kan för att så många som möjligt ska resa med oss och att vi då bidrar vi positivt till den miljö- och klimatpåverkan som finns idag, med utsläpp, buller och trängsel. Men utsläppen från bussar innebär också en miljöbelastning. Det måste vi ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Vi kör fossilfritt

Kollektivtrafiken i Uppsala län utförs med fossilfria bränslen. Och vår strävan är att så mycket som möjligt av våra drivmedel ska vara lokalt producerade. Det ökar insynen i vilka råvaror som används för att tillverka drivmedlet, och det minskar transporterna och ger en leveranssäkerhet som minskar beroende av omvärlden.

Vi har under lång tid arbetat för en flexibel mix av olika typer av fossilfria bränslen. Den lokalt producerade biogasen är viktig. Den tillverkas från förnybar råvara och produceras från avfall lokalt.

Elbussarna rullar ut

En annan inriktning är en alltmer elektrifierad stadsbusstrafik. Elbussarna i Uppsala laddas nattetid på den nya stadsbussdepån och i takt med att regionens effektförsörjning byggs ut rullar även nya elbussar ut på våra gator. Elbussarna är helt utsläppsfria och dessutom betydligt tystare.

Biodiesel är ett viktigt steg på vägen

Det tredje benet som vi vilar vår fossilfrihet på är biodiesel. Biodiesel liknar fossil dieselolja men framställs av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Biodiesel har varit en viktig del i utfasningen av fossila bränslen och kommer så vara ytterligare en tid.

Framtiden då?

Ambitionen är dock att minska användning av biodiesel så mycket som möjligt till förmån för biogas och el. Vi blickar framåt och följer teknikutvecklingen hela tiden. Kan till exempel vätgas vara något för oss?