Integritetspolicy och GDPR

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Region Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i UL:s system. Individens personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Region Uppsala som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Som användare eller besökare av UL:s system accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till Region Uppsala.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det finns olika lagliga grunder till att Region Uppsala får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Uppsalas myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. I de fall ingen laglig grund är applicerbar kan Region Uppsala behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi kan behöva dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

 • Vi administrerar och genomför ditt eller ditt företags/organisations köp av biljett samt betalning via faktura.
 • Vi administrerar dina frågor och synpunkter till UL:s kundtjänst.
 • Vi administrerar beställning samt utförande av skolkort, gruppresor, sjukresor och andra resor i den anropsstyrda trafiken.
 • Vi administrerar hittegods samt hanterar förlustgaranti, förseningsersättning och reklamationer.
 • Vi genomför felsökningar och tillhandahåller support.
 • Vi spelar in samtal i kvalitét och utbildningssyfte.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

 • Vi skickar nyhetsbrev med information om kollektivtrafiken samt kontaktar dig vid eventuella förändringar i trafik, villkor, pris och/eller sortiment.
 • Vi genomför analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
 • Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda* trafiken:

 • Vi för statistik i syfte att utveckla UL:s tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
 • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För resor i den anropsstyrda* trafiken:

 • Vi administrerar beställningar av resor.
 • Vi utför beställda resor.
 • Vi utreder händelser och synpunkter från dig som kund, men även från din kommun.
 • Vi genomför frivilliga kundundersökningar.
 • Vi redovisar sjukresor i Region Uppsala.

*Anropsstyrda trafiken innefattar resor med exempelvis sjukresa, omsorgsresa och dagvårdsresa inom anropsstyrd trafik.

För att göra kontroller:

 • Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.
 • Vi administrerar utfärdade tilläggsavgifter och inkommande bestridanden.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i Region Uppsala och Region Uppsalas personuppgiftsbiträden som behöver ta del av dessa för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Allmän handling

 • Region Uppsala lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Region Uppsala i vissa fall ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning.

Skyldiga att rapportera

 • I vissa fall har vi också en rapporteringsskyldighet. Det innebär att vi måste lämna information vidare till olika myndigheter, och då kan även relevanta personuppgifter ingå.

IT-leverantörer

 • För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra IT-plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett sätt som stämmer överens med gällande dataskyddslagstiftning.

Tredje land

 • Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering. Dessa regler har stöd i arkivlagen (1990:782) och Region Uppsalas regelverk för arkiv- och informationshantering, och styr hur och i vilken utsträckning vi får radera eller spara uppgifter.

Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Uppsala kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Insyn och registerutdrag

 • Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Uppsala behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Uppsala behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Ändra uppgifter

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter

 • I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också "rätten att bli bortglömd". I dessa fall ska Region Uppsala utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.
 • Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Uppsala kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Föra över uppgifter

 • Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Uppsala i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Klagomål

 • Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Hur behandlar Region Uppsala dina personuppgifter?

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Uppsala arbetar kontinuerligt för att hantera uppgifterna på ett säkert sätt. Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande författningar.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud:
Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 25, Uppsala
Telefon: 018-6110000
E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Region Uppsala förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan.

Integritetspolicyn ändrades den 27:e mars 2024