Nytt stadsbusslinjenät i Enköpings stad

12 december öppnar Resecentrum

Då blir mycket som vanligt igen. Bussarna återgår till sina gamla linjesträckningar och hållplatserna flyttas tillbaka till Resecentrum.

Här ser du en karta över hållplatslägena som gäller 12 december 2021 – 12 juni 2022.

Förberedelserna startade våren 2021

25 maj startade infrastrukturarbetet i Enköping och förberedelserna för ett nytt stadsbusslinjenät. Det innebar bland annat att Resecentrum stängdes av, och hållplatserna där fick tillfälliga lägen runt om stationsområdet.

Förberedelserna för ett nytt stadsbusslinjenät innebär ombyggnad även på andra ställen, och kan medföra en del stök för alla som rör sig i staden. Men den 13 juni ska det mesta vara klart.

Och fortsätter nästa år

Enköpings kommun bygger hållplatser för det nya stadsbusslinjenätet på olika platser i staden. Även Havsörnsgatan ska förberedas för den nya trafiken, och fem vändhållplatser ska byggas. Våren 2022 förbereds Gustav Adolfs plan för det nya stadsbusslinjenätet, och hållplatserna där flyttas tillfälligt till Torggatan.

13 juni 2022 rullar det nya linjenätet ut

De nya stadsbussarna och det nya linjenätet blir verklighet 13 juni 2022. De flesta förberedelser ska vara klara under 2021 och sedan återgår trafiken till det gamla systemet under en tid, innan det är premiär för Enköpings nya, enklare, grönare, snabbare Stadsbuss 2022.

Beslut gällande nytt linjenät i Enköpings stad

Det nya linjenätet antogs den 20 april 2020 av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, där beslutet gäller under förutsättning att överenskommelse tecknas mellan Enköpings kommun och Region Uppsala. Överenskommelsen godkändes 15 juni 2020.

Varför nytt stadsbusslinjenät?

Linjenätet i Enköpings stad upplevs idag som begränsat och svårt att förstå. Antalet resenärer i kollektivtrafiken är lågt jämfört med andra städer i samma storlek. Vi vill att antalet kollektivtrafiksresor ska öka. Det ska uppnås genom att införa ett effektivare och tydligare linjenät, på så vis ökas kollektivtrafikens attraktivitet i staden. Medborgare och intressentorganisationer involveras i arbetet att ta fram förslaget på ett nytt linjenät.

Utvecklingen av det nya linjenätet är ett samarbete mellan UL/Region Uppsala och Enköpings kommun som startades under 2016.

Läs mer om bakgrunden till förslaget

Det nya linjenätsförslaget

Förslaget bygger på ett upplägg där trafiken samlas vid knutpunkter för enklare byten, där färre och tydligare linjer med rakare körvägar prioriteras. På så vis blir systemet lättare att använda och förstå.

Linjenät på karta över Enköping


Linjenätsförslag inklusive regionbusslinjerna i svart streckad linje.

Linjenätsförslag inkl regionbussar

Vad är nytt?

  • En bytespunkt för regionbusstrafiken, stadstrafiken och tågtrafiken (Enköping station).
  • En knutpunkt för stadstrafiken och regionbusstrafiken (Gustav Adolfs plan).
  • Utökad öppettid.
  • Ett kollektivtrafiksystem som är lätt att förstå och använda – färre linjer med körvägar i båda riktningarna.
  • En tydligt profilerad stadstrafik som särskiljer sig från regionbusstrafiken.

Hållplatsförslag

Detta hållplatsförslag gällde under samrådstiden och kan komma att ändras.

Stadsbusslinjenät Enköping

Större bild för hållplatser

Tidplan

2018
Planeringsprinciper fastställs
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in

2019
Samråd kring förslag nytt linjenät
Nytt linjenätsförslag färdigt för beslut
Enköpings kommun och UL startar arbetet med infrastrukturen

2020
Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala och Enköpings kommun fastställer överenskommelse
Region Uppsala och Enköpings kommun driver arbetet med infrastruktur
Upphandling av trafiken i Enköping
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in

2021
Från april: 30 hållplatser byggs löpande april 2021 – maj 2024
Juni – november: Fyra vändhållplatser byggs
Marknadsförings – och informationsarbete påbörjas
Cirka 25/5 – 30/11 Ombyggnad Resecentrum och Fanna-korsningen

2022
Arbetet med infrastrukturen fortsätter gällande nya hållplatser
Under våren - Ombyggnad av Gustav Adolfs Plan
Under våren - Ombyggnad av Havsörnsgatan
Information via marknadsföringsaktiviteter
13 juni - Premiär av stadsbusslinjenätet
Kampanjer för resandeökning genomförs 2022 - 2023

Dokument

Nytt linjenät i Enköpings stad (PDF)

Planeringsprinciper (PDF)

Fler dokument hittar du på regionuppsala.se/stadsbussenkoping