Sjukresor

Egenavgifter och allmänna regler

Egenavgift för enkel resa

Sjukresebuss: 0 kr
Kollektivtrafik: 0 kr
Taxi, specialfordon: 125 kr
Flyg: 125 kr
Privat bil: 1,85 kr (2022) eller 2,50 kr (2023) per km, maximalt 125 kr
Högkostnadsskydd: 1 500 kr per 12-månadersperiod

Parkering- och trängselavgifter ersätts mot kvitto om patient har rätt till ersättning för resa med privat bil. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Regler för sjukresor

Region Uppsala ersätter resor till vårdinrättningar för dig som är länsbo och behöver sjukvård inom länet. I vissa fall ersätts även resor till och från andra regioner. Resor till annan region ersätts om du har en vårdgarantiremiss eller en specialistvårdsremiss på medicinska skäl. Remiss ska vara utfärdad av vårdgarantienheten, Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping.

Ersättning ges för billigaste färdsätt, samtidigt som regionen tar hänsyn till patientens tillstånd. Det är resan mellan bostaden och vårdinrättningen som ersätts, om det inte finns en alternativ färdväg som är billigare, t ex mellan arbetsplatsen och vårdinrättningen. Det är vårdgivaren som efter medicinsk bedömning styrker behovet av färdmedel till och från vården.

Läs mer om reglerna kring sjukresor

Det fullständiga reglementet för sjukresor som uppdaterades 2021-10-06 kan du läsa på länken nedan.  Foldern "Kort om sjukresor" innehåller en sammanfattning av reglerna runt sjukresor. Folder och reglemente kan beställas på tfn 0771-14 14 14 vardagar klockan 8.30-11.30.

Regler för sjukresor