Nytt trafikupplägg längs med väg 290 och 292

Förslag på nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292

Just nu ser trafikeringen av stråket ut så här:

Förslag väg 290 karta1_översikt.jpg

Nytt trafikupplägg

Kollektivtrafiken på sträckorna Österbybruk – Uppsala samt Gimo – Örbyhus är tät men resandet ökar inte riktigt i den takt det skulle kunna göra. Utvecklingen av arbetsmarknaden i Norduppland beräknas gå snabbt och det är viktigt att vi tillgodoser behovet av kollektivtrafik till och från arbetsplatserna.

Linje 817 och 823 går idag på väg 290 och 292. De båda linjerna förenas i en gemensam knutpunkt i Österbybruk för bland annat byten mellan linjer. Det finns samordningsproblem i tidtabeller och den faktiska trafiken.

Ett av dessa problem eller brister är bytesmöjligheten mellan linje 817 och 823 för resa till bland annat Skyttorps station. Skyttorps station är en samlad knutpunkt för tågtrafiken såväl söderut mot Uppsala som norrut mot Tierp/Gävle.

Förslaget på nytt trafikupplägg ser ut så här:

Karta väg 290 utkast.jpg

Linje 817 tas bort och ersätts

Linje 817 försvinner i sin nuvarande form men ersätts av två separata linjer. Den ena går mellan Örbyhus och Österbybruk. Den andra linjen förlängs och går mellan Gimo – Österbybruk – Skyttorp. 

L817.jpg

Linje 823 tas bort

Förslag väg 290 karta2_linje 823.jpg

Resandet med linje 823 ökar väldigt långsamt och linjen går parallellt med tåget på Ostkustbanan. Regionbusslinje 823 stannar i alla tätorter under resan mot slutdestinationen, men stannar inte alltid överallt på dagtid. Att körvägen varierar påverkar möjligheterna att resa och kan göra det mindre lockande att resa med buss 823.

Tidtabellen för linje 823, till och från Österbybruk, är planerad utifrån bytesmöjligheten till tåg i rusningsriktningen i Skyttorp för daglig pendling, det vill säga mot Uppsala i morgontrafiken och från Uppsala under eftermiddagsrusningen. Samtidigt är bytestiderna mellan linjen och tåget kort, vilket kan göra att man väljer bort kombinationsresan. Linjen kan uppfattas som onödigt lång för resande från Österbybruk.

Linje 401 Gimo – Österbybruk – Skyttorp

Den nya linjen 401 täcker den östra delen av tidigare linje 817, med tillägg Skyttorp (Gimo – Österbybruk – Skyttorp). Linjen får 60-minuterstrafik i grunden och 30-minuterstrafik i morgon- och eftermiddagsrusning måndag till fredag. Lördagar och söndagar är det timmestrafik Österbybruk – Skyttorp och 120-minuterstrafik Österbybruk – Gimo. Detta är samma turtäthet som idag. I Skyttorp är anslutningstiderna 4 minuter till och från tåget, både norrut och söderut. I Gimo är anslutningstiden 9 minuter till och från linje 811 mot Uppsala och Östhammar.

Förslag väg 290 karta4_ny linje Gimo – Österbybruk – Skyttorp.jpg

Linje 402 Österbybruk – Örbyhus

För att lösa behovet på sträckan Österbybruk – Örbyhus införs linje 402, framför allt för att underlätta resandet för skolelever. Linjen får timmestrafik måndag till fredag klockan 4.30 till 23.28. Lördagar och söndagar får linjen 120-minuterstrafik 8.06 till 22.49. Det innebär en oförändrad turtäthet jämfört med idag.

Anslutningstiderna i Örbyhus är 10 minuter till tåg mot Gävle och 8 minuter till tåg från Gävle. I Österbybruk är anslutningstiderna 5 minuter från busslinjen från Gimo och 6 minuter till bussen mot Gimo. I dagsläget fungerar inte bytet i Österbybruk för resenärer som vill åka från Gimo till Skyttorp och sedan vidare mot Uppsala eller Tierp/Gävle.

Förslag väg 290 karta3_ny linje Örbyhus – Österbybruk.jpg

Linje 777 återinförs

Linje 777 återinförs med tre avgångar till Uppsala på morgonen och tre avgångar från Uppsala på eftermiddagen, med 30-minuterstrafik. Linjen har hållplatser inne i Österbybruk och Uppsala men stannar även vid hållplats Salsta och Vattholma gångtunnel längs sträckan, på så sätt fångar den upp fler resenärer.

Förslag väg 290 karta5_ny linje 777.jpg

Linje 110 förlängs

Linje 110 förlängs och trafikerar Uppsala – Storvreta – Vattholma med ökad turtäthet i morgon- och eftermiddagsrusning jämfört med 823. Den ersätter därmed linje 823 på sträckan Storvreta – Vattholma.

Förslag väg 290 karta6_ny linje ersätter 110.jpg

Linje 115 

Linje 115 får en ny start- och sluthållplats och trafikerar inte längre Lingonvägen.

L115 ärentuna inte fullerö.jpg

Linje 115 via Fullerö hage

När den nya cirkulationsplatsen på väg 290 är klar kommer linje 115 att trafikera via Fullerö hage.

L115.jpg

Linje 115 får en ny start- och sluthållplats. Bilden nedan visar föreslagna hållplatser för 110 och 115 när Fullerö hage kan trafikeras.

StorvretaFullerö inzoomat.jpg

Hur påverkas du som reser?

Förslaget ger i sin helhet bättre möjligheter att resa kollektivt i stråket. Anslutningar till tåg förbättras, linjenätet förenklas och turtätheten är minst densamma som i dagsläget, i vissa fall bättre. Upplägget ger säkra anslutningar i båda riktningarna med tåg till/från Uppsala i Vattholma. Den nya linjen som ersätter linje 110 körs i Uppsala via Svartbäckens vårdcentral, Gamla Uppsala, Storvreta centrum, Vattholma skola och Vattholma station vilket täcker in resenärernas behov. Turtätheten i rusningstid förbättras för boende i Vattholma jämfört med idag. Linjen som går mellan Vattholma och Uppsala möjliggör resor inom Vattholma till stationen med anslutningar till tåg mot Uppsala.

En ytterligare positiv effekt av förslaget är att en ny linje säkrar anslutningarna från Gimo/Österbybruk till/från tåget i Skyttorp både emot Uppsala och Tierp (Gävle), (tågen möts i Skyttorp) hela trafikdygnet.

Men förslaget innebär också att resenärer som idag inte åker tåg från Skyttorp får fler byten. Boende mellan Skyttorp och Vattholma får kombinera kollektivtrafik med andra färdsätt (cykel, bil). Linje 777 får nya hållplatser som delvis täcker in området.

Boende i Vattholma som idag åker 823 kan uppfatta att restiden blir längre då den nya linjen körs via Storvreta (vilket 823 idag endast gör mitt på dagen). Detta kompenseras av en högre turtäthet, liksom av det tryggare bytet till/från tåget. Det är även positivt för tågresenärerna i Vattholma att den nya linjen (tidigare 110) erbjuder ett tryggt alternativ vid eventuella tågproblem.