Nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292

Vag290_Illustration_16-9.jpg

Förvaltningen Trafik och samhälle, som ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län, väljer att inte gå vidare med förslaget just nu (maj 2024). Anledningen är dels att vi har fått in många synpunkter som vi vill arbeta vidare med, och dels på grund av de infrastrukturarbeten som kommer att utföras i Uppsala med omnejd under de kommande åren.

Vi har fått ett stort gensvar på arbetet med förslaget. Den enkät som vi publicerade fick 1 497 svar. Medborgardialogerna i Österbybruk, Skyttorp, Vattholma och Storvreta var välbesökta och gav bra insikter. Vi har också fått in ett antal mejl med synpunkter och yttranden. I och med detta har vi ett stort underlag att arbeta vidare med och en bättre bild av hur människor reser i de här stråken. Det kan vi använda internt och i vårt samarbete med kommunen.

I stora drag kan man säga att de negativa åsikterna om förslaget var fler än de positiva. Nedläggningen av linje 823 genererade många invändningar från resande längs med hela linjen. Eftersom förslaget bygger på att fler ska åka tåg förekom en hel del kommentarer om vad som uppfattas som tågens bristande tillförlitlighet, och om Skyttorps stations brister.

Det uttrycktes en del farhågor om fulla bussar på linje 110 och 115. Vi fick också ett antal synpunkter om den föreslagna förändringen av linje 115:s sluthållplats.
Ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten, mejla oss och delta i medborgardialogerna.

Se sammanställning av enkätsvar och slutrapport av medborgardialog här:

Enkät 290 medborgardialog Slutrapport

Redogörelse av remisser, enkät och medborgardialoger

Detta har hänt tidigare

Vi har tagit fram ett förslag på ett nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292, för att förbättra för dig som reser med oss och skapar möjligheter för ett ökat resande på sträckan. Målsättningen är att stärka stråket så att fler kan och vill välja kollektivtrafiken, både till och från arbetet men även på fritiden. Turtätheten blir oförändrad eller bättre än dagens. Det är också viktigt för oss att regionbussens utbud och avgångstider så långt det är möjligt matchas med tågets.

Medborgardialog gällande förslaget

Under mars månad genomförde vi medborgardialoger i Österbybruk, Vattholma, Skyttorp och Storvreta. Under mötena fanns möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker, titta på kartor över sträckorna och få veta mer om bakgrunden till förslaget.

Varför behövs en utveckling av stråket?

Stråket med väg 290 binder i nord-sydlig riktning samman delar av norra Uppland med Uppsala, Ostkustbanan och stråket Gimo – Österbybruk – Örbyhus i Östhammar och Tierps kommun, samt stråket Gimo – Österbybruk – Skyttorp (– Uppsala) i kombination med väg 292.

Trafiken i stråket behöver förändras, ett nytt upplägg kommer att förbättra för resenärerna och skapa möjligheter för ett ökat resande.

En stor positiv effekt är att förslaget säkrar anslutningarna från Gimo/Österbybruk till/från tåget i Skyttorp i båda riktningarna.

En ytterligare positiv effekt är att upplägget ger säkra anslutningar i båda riktningarna med tåg till/från Uppsala i Vattholma. En ny linje körs i Uppsala via Svartbäckens vårdcentral, Gamla Uppsala, genom Storvreta centrum, Vattholma skola och Vattholma station vilket täcker upp resenärernas behov.

Vad vill vi göra?

 • Förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafik i stråket – både norrut och söderut.
 • Föreslå byte i Skyttorp som passar med tåget både åt Uppsala och Tierp (Gävle), vilket är positivt för den norduppländska arbetsmarknaden.
 • Åtgärda samordningsproblem i Österbybruk.
 • Förbättra bytestiderna/anslutningstiderna.
 • Behålla dagens turtäthet eller göra den ännu bättre.

Hur vill vi göra det?

 • Lägga till linje 401 Gimo – Österbybruk – Skyttorp.
 • Lägga till linje 402 Österbybruk – Örbyhus.
 • Återinföra linje 777 Österbybruk – Uppsala, med två nya hållplatser så att flera kan resa.
 • Förlänga linje 110 så att den trafikerar Uppsala – Storvreta – Vattholma.
 • Ge linje 115 ny start-/sluthållplats i Storvreta, och dra in linjen genom Fullerö hage när cirkulationsplatsen på väg 290 är klar.
 • Ta bort linje 817 och 823.

Förslag om nytt trafikupplägg längs väg 290

Här presenterar vi förslaget på nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292.

Klicka här för att se förslaget.

Tack för dina synpunkter!

Mellan 4 mars och 12 april fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via en digital enkät.

Tidplan

Förslaget var tänkt att införas hösten 2025.

Har du frågor?

Kontakta UL Kundtjänst genom att chatta med oss, mejla oss på fragaoss@ul.se eller ringa på telefonnummer 0771-14 14 14.

Du kan också skicka ett mejl till trafikutveckling@regionuppsala.se