Nytt busslinjenät i Bålsta tätort

Bålsta växer och nu gör vi om busslinjerna i tätorten så att fler vill och kan resa med kollektivtrafiken. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fastställde den 27 mars 2023 ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Vi planerar att lansera det nya linjenätet i två etapper med start av den första etappen redan i slutet av 2023. Övriga delar av linjenätet planerar vi att lansera under 2024/2025.

Nytt busslinjenät i Bålsta tätort

Bålsta linjenät

Karta grundförslag att ladda ner

Det nya busslinjenätet innehåller fyra lokala busslinjer som alla knyts samman vid Bålsta station. Bussarna är anpassade till SL-pendeln så att det ska bli enkelt att resa med buss och vidare med pendeln.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att mer resurser läggs på tätortstrafiken jämfört med idag för att trafiken ska fungera för fler resenärer. I korthet innebär det nya busslinjenätet att:

  • Viby äng och Logistik Bålsta, som idag saknar busstrafik, får busstrafik.
  • Ett enklare busslinjenät eftersom bussarna föreslås gå mer gent till Bålsta station och ha samma sträckning under hela dygnet.
  • Bussarna kommer att gå oftare under sena kvällar och nätter.
  • Linje 310 kan dras om för att gå mer direkt mot Bålsta station via Stockholmsvägen. Då kortas restiden med cirka 5 minuter i varje riktning.
  • Busslinjenätet blir enklare att förstå sig på och täcker in fler områden i Bålsta vilket bedöms ge ökat resande på sikt.

Upprustning av hållplatser och ny infrastruktur

Vi kommer tillsammans med Håbo kommun att rusta upp, bygga, flytta och ta bort vissa hållplatser. På några platser behöver trafiksäkerheten förbättras och på två platser bygger vi en vändslinga så att bussen kan vända.

Just nu lägger vi upp en plan tillsammans med Håbo kommun för i vilken ordning hållplatserna och all annan infrastruktur ska byggas. Under perioden 2023-2027 kommer vi att successivt bygga ut infrastrukturen.

Bakgrund

Region Uppsala och Håbo kommun har gemensamt tagit initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.

Illustration för BålstaHåbo kommun kommer inom de närmsta 5–10 åren att växa med både fler invånare och fler arbetstillfällen. Den största tillväxten kommer att ske i Bålsta tätort. Dagens busslinjenät i Bålsta är inte anpassat efter tätortens expansiva utveckling.

Region Uppsala och Håbo kommun ska tillsammans ta fram ett mer effektivt och attraktivt busslinjenät där gång- och cykelåtgärder inkluderas och bildar en bra helhet. Målet är att andelen bussresenärer ska öka liksom andelen som kombinerar buss med gång och cykel.

Hur långt har vi kommit?

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun undertecknades våren 2021. Därefter har förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Under 2021 togs även planeringsprinciper fram och beslutades av både Region Uppsala och Håbo kommun. Planeringsprinciperna är utgångspunkt för det nya busslinjenätet.

Under perioden 21 februari och 20 mars 2022 genomfördes en tidig medborgardialog. Längst ner på sidan hittar du rapporten där du kan läsa mer.

I mars 2023 antog Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden nytt linjenät i Bålsta.

När kan jag resa med det nya linjenätet?

Ambitionen är att den första etappen av det nya linjenätet kan lanseras tidigast i december 2023, men mycket behöver vara på plats innan trafiken kan börja rulla. Resten av linjenätet planerar vi att lansera under 2024/2025.

Tidslinje

2021
Samverkansavtal fastställs
Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023
Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
Planering och utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart av etapp 1 december 2023

2024-2027
Utbyggnad av infrastruktur

Trafikstart av etapp 2 2024/2025

Dokument

Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort

Medborgardialog 1

Fler dokument hittar du på Busstrafiken i Bålsta (regionuppsala.se)

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna:

Anna-Ida Eriksson, projektledare
Region Uppsala
anna-ida.eriksson@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare
Region Uppsala
annette.oqvist@regionuppsala.se

Simon Lange, projektledare
Håbo kommun
simon.lange@habo.se