Nytt linjenät i Bålsta tätort – ombyggnad pågår!

Bålsta växer och arbetet för att fler ska välja att resa kollektivt fortsätter. Därför bygger vi nu, tillsammans med Håbo kommun, ny infrastruktur och förbättrar trafiksäkerheten i Bålsta tätort. Vi rustar upp och bygger nya hållplatser och vändslingor. Det här är ett led i arbetet med det nya, effektiva linjenätet som lanseras nästa år. Det här betyder också att framkomligheten påverkas och det blir lite stökigt runt om i staden under 2024–2025.

Lite stökigt nu men snart blir det riktigt bra!

Det här gör vi nu:

 • Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatser så att kollektivtrafiken ska vara ett enkelt val för alla.
 • Vi gör det lättare och säkrare att komma till hållplatserna, med säkra gång – och cykelpassager och gånganslutning samt belysning där det behövs.

Dessa hållplatser påverkas under 2024:

 1. Logistik Bålsta (klar)
 2. Magasinvägen (klar)
 3. Räddningsstationen (klar)
 4. Kyrkcentrum (klar)
 5. Medborgarhuset (arbete pågår under sommaren)
 6. Kalkstensvägen (startar i sommar)
 7. Gnejsvägen (startar i sommar)
 8. Skörbyhöjden – nytt hållplatsläge samt vändslinga (startar i sommar)
 9. Viby äng – ny hållplats samt vändslinga (startar i höst)

Bålsta hållplatser.jpg

Kartan visar de hållplatser som berörs av ombyggnad under 2024.

Det händer grejer i Bålsta! 

Den 10 december 2023 gick startskottet för det nya linjenätet i Bålsta tätort. Då var det premiär för den första nya linjen, 34:an, som går mellan Bålsta station och Logistik Bålsta. Linje 34 är den första av fyra nya linjer i det nya och effektiva linjenät som lanseras i sin helhet 2025.

10 december genomfördes också en rad förändringar i det befintliga linjenätet, allt för att förbereda för det nya förbättrade och förenklade linjenätet:

Linje 34 var först ut

Den går mellan Bålsta station och Logistik Bålsta, ett område som tidigare inte haft busstrafik. Linjens syfte är bland annat att köra arbetspendlare från Bålsta station till arbete i området Logistik Bålsta. Resan tar 15 minuter. På sträckan passerar linje 34 även Gamla Bålsta och Kyrkcentrum. 34:an kör Bålsta station läge D2 – Stockholmsvägen – Västerhagsvägen – Kraftleden – Björnängsvägen.

BQ REGU003 Karta_Bålsta_Linjenätet_210x149-231026.png

Länk till större karta

Tidtabell för linje 34

Nya hållplatser på linje 34:

Magasinvägen (vid Dagab) och Logistik Bålsta (vid Dahl).

Nytt hållplatsläge:

Hållplats Räddningsstationen läge B får nytt hållplatsläge innan cirkulationsplatsen för att bli åtkomlig för linje 34.

Hållplatser linje 34

Linje 305 får ny sträckning

Bålsta station – Centrumleden – Kraftleden – Skörbyleden – Bergsleden – Skörbyleden – Krafteden- Kalmarleden – Råbyleden – vändplats Hagviken – Råbyleden – Kalmarleden – Stockholmsvägen – Bålsta station.

Tidtabell för linje 305

Hållplatser linje 305

Linje 310 får ny sträckning i Bålsta tätort

Bålsta station – Stockholmsvägen – Enköpingsvägen – Kräggavägen.

Linje 310 dras om för att gå mer direkt mot Bålsta station via Stockholmsvägen. Då kortas restiden med cirka 5 minuter i varje riktning.

Linje 310 kommer inte längre trafikera hållplatserna Medborgarhuset läge A och B, Kyrkcentrum, Västerskog, Räddningsstationen, Graneberg och Gransäterskolan läge C. I stället kommer hållplatserna Jan Fridegårds väg och Gransäterskolan läge A och B att trafikeras.

Tidtabell linje 310

Hållplatser linje 310

Hållplatser som tas bort på linje 310:

Graneberg (resande hänvisas till Gransäterskolan) och Gransäterskolan läge C (grusplanen) försvinner och resande hänvisas till Gransäterskolan läge B.

Linje som tas bort:

Linje 304, Mjuka linjen, dras in och dess hållplatser dras in. Anledningen är för få resande.

Hållplatser som byter namn:

Medborgarhuset, läge C och D, byter namn till Jan Fridegårds väg, läge A och B.

UL:s försäljningsombud

Vi har två försäljningsombud i Bålsta; ICA Maxi och SL-spärren på tågperrongen. Hos dem kan du köpa de flesta av våra biljetter. Håll utkik efter UL:s logotyp.

Varför ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort?

Bålsta växer och nu gör vi om busslinjerna i tätorten så att fler vill och kan resa med kollektivtrafiken. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fastställde den 27 mars 2023 ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort. Linjenätet har tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och Håbo kommun, där boende och verksamma i området har haft möjlighet att framföra synpunkter på hur kollektivtrafiken i tätorten Bålsta bör utformas. Vi lanserar det nya linjenätet i två etapper med start av den första etappen 10 december 2023. Övriga linjer i det nya linjenätet planerar vi att lansera hösten 2025.

Nytt busslinjenät i Bålsta tätort på plats 2025

BQ REGU003 Karta_Bålsta_Linjenätet_RGB_2025_210x149.png

Länk till större karta

Det nya busslinjenätet innehåller fyra lokala busslinjer som alla knyts samman vid Bålsta station. De får nummer 31, 32, 33 och 34. Linjenumren särskiljer dem från regionbusstrafiken och signalerar att de kör lokalt i Bålsta tätort. Bussarna är anpassade till SL-pendeln så att det ska bli enkelt att resa med buss och vidare med pendeln.

Vad innebär det nya linjenätet för dig som reser med oss?

Beslutet om nytt linjenät innebär att mer resurser läggs på tätortstrafiken jämfört med idag för att trafiken ska fungera för fler resenärer. I korthet innebär det nya busslinjenätet att:

 • Viby äng och Logistik Bålsta, som idag saknar busstrafik, får busstrafik.
 • Ett enklare busslinjenät eftersom bussarna går rakare till Bålsta station och har samma sträckning under hela dygnet.
 • Bussarna kommer att gå oftare under sena kvällar och nätter.
 • Busslinjenätet blir enklare att förstå och täcker in fler områden i Bålsta vilket bedöms ge ökat resande på sikt.

Upprustning av hållplatser och ny infrastruktur

Vi kommer tillsammans med Håbo kommun att rusta upp, bygga, flytta och ta bort vissa hållplatser. På några platser behöver trafiksäkerheten förbättras och på två platser bygger vi en vändslinga så att bussen kan vända.

Just nu lägger vi upp en plan tillsammans med Håbo kommun för i vilken ordning hållplatserna och all annan infrastruktur ska byggas. Under perioden 2023 - 2027 kommer vi att successivt bygga ut infrastrukturen.

Bakgrund

Region Uppsala och Håbo kommun har gemensamt tagit initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.

Håbo kommun kommer inom de närmsta 5–10 åren att växa med både fler invånare och fler arbetstillfällen. Den största tillväxten kommer att ske i Bålsta tätort. Dagens busslinjenät i Bålsta är inte anpassat efter tätortens expansiva utveckling.

Region Uppsala och Håbo kommun har tillsammans tagit fram ett mer effektivt och attraktivt busslinjenät där gång- och cykelåtgärder inkluderas och bildar en bra helhet. Målet är att andelen bussresenärer ska öka liksom andelen som kombinerar buss med gång och cykel.

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun undertecknades våren 2021. Därefter har förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Under 2021 togs även planeringsprinciper fram och beslutades av både Region Uppsala och Håbo kommun. Planeringsprinciperna är utgångspunkt för det nya busslinjenätet.

Under perioden 21 februari och 20 mars 2022 genomfördes en tidig medborgardialog. Längst ner på sidan hittar du rapporten där du kan läsa mer. I mars 2023 antog Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden nytt linjenät i Bålsta.

När kan jag resa med det nya linjenätet?

Den första etappen av det nya linjenätet lanseras 10 december 2023, men mycket behöver vara på plats innan alla fyra nya linjer kan börja rulla. Resten av linjenätet planerar vi att lansera under hösten 2025.

Upptäck linje 34

I samband med lanseringen, får de boende längs med nya linje 34:a ett sms med information om de nya resmöjligheterna. Mer information om linje 34

Tidslinje

2021
Samverkansavtal fastställs
Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023
Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
Planering och utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart av etapp 1 den 10 december 2023 (linje 34)

2024–2027
Utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart av etapp 2, 2025 (linje 31, 32 och 33)

Dokument

Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort

Medborgardialog 1

Medborgardialog 2

Fler dokument hittar du på Busstrafiken i Bålsta (regionuppsala.se)

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna:

Carina Gustavsson, projektledare
Region Uppsala
carina.elisabeth.gustavsson@regionuppsala.se

Simon Lange, projektledare
Håbo kommun
simon.lange@habo.se

Anna-Ida Eriksson, projektledare
Region Uppsala
anna-ida.eriksson@regionuppsala.se