Nytt stadsbusslinjenät i Enköpings stad

Tack för alla synpunkter!

Under perioden 15 oktober till 30 november 2019 fanns möjlighet att lämna synpunkter på det nya linjenätsförslaget i en enkät, och många tog den chansen. Även under medborgardialogerna fick vi in en mängd synpunkter. Nu sammanställer vi dem till ett underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Enköpings nya stadsbusslinjenät.

Varför nytt stadsbusslinjenät?

Linjenätet i Enköpings stad upplevs idag som begränsat och svårt att förstå. Antalet resenärer i kollektivtrafiken är lågt jämfört med andra städer i samma storlek. Vi vill att antalet kollektivtrafiksresor ska öka. Det ska uppnås genom att införa ett effektivare och tydligare linjenät, på så vis ökas kollektivtrafikens attraktivitet i staden. Medborgare och intressentorganisationer involveras i arbetet att ta fram förslaget på ett nytt linjenät.

Utvecklingen av det nya linjenätet är ett samarbete mellan UL/Region Uppsala och Enköpings kommun som startades under 2016.

Läs mer om bakgrunden till förslaget

Det nya linjenätsförslaget

Förslaget bygger på ett upplägg där trafiken samlas vid knutpunkter för enklare byten, där färre och tydligare linjer med rakare körvägar prioriteras. På så vis blir systemet lättare att använda och förstå.

Linjenät på karta över Enköping

Vad är nytt?

  • En bytespunkt för regionbusstrafiken (Enköping station).
  • En knutpunkt för stadstrafiken (Gustav Adolfs plan).
  • Fler bussturer.
  • Ett kollektivtrafiksystem som är lätt att förstå och använda – färre linjer med körvägar i båda riktningarna.
  • En tydligt profilerad stadstrafik som särskiljer sig från regionbusstrafiken.

Hållplatsförslag

Stadsbusslinjenät Enköping

Större bild för hållplatser

Vad händer nu?

2018
Planeringsprinciper fastställs
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in

2019
Samråd kring förslag nytt linjenät under hösten
Nytt linjenätsförslag färdigt för beslut
Enköpings kommun och UL startar arbetet med infrastrukturen

2020
Upphandling av trafiken i Enköping
Enköpings kommun och UL arbetar med infrastrukturen

2022
Hela det nya linjenätet ska vara infört i Enköpings stad

Dokument

Planeringsprinciper (PDF)

Förslag till nytt linjenät i Enköping stad (PDF)

Fler dokument hittar du på regionuppsala.se/enkoping