Aktuellt

Nytt trafikupplägg Grillby

Grillby

Grillby växer snabbt samtidigt som dagens kollektivtrafik är begränsad. Pendlingen är stor, främst mot Enköping och Bålsta/Stockholm. För att möta behovet av en utvecklad kollektivtrafik har ett förslag om nytt trafikupplägg tagits fram.

Dagens trafikupplägg

Grillby trafikeras idag enbart av linje 223. Detta är en ringlinje som går Enköping – Lillkyrka – Grillby – Skolsta – Enköping med 10 enkelturer per vardag. Dessa fördelas på 4 åt ena hållet på förmiddagen och sex åt andra hållet på eftermiddagen.

Nytt trafikupplägg

Förslaget innebär att linje 223 ersätts med en ny linje. Den nya linjen planeras att gå från Enköpings tätort till Grillby via Boglösa och vidare till Skolsta samt tillbaka. På så sätt erhålls dubbelriktad trafik hela trafikdygnet mellan Grillby och Enköping samtidigt som man från Grillby kan välja att åka till Skolsta för byte mot Uppsala och Bålsta och tillbaka. Sträckan Skolsta – Enköping trafikeras dessutom mycket frekvent av andra linjer.

Kortare restid

För att skapa ett attraktivt alternativ till bilen går linjen direkt från Grillby in till Enköping utan att svänga in till Lillkyrka. Därigenom beräknas restiden till ca 20 minuter till Gustaf Adolfs plan mot ca 15 minuter med bil.

Som konsekvens tappar Lillkyrka de 10 turerna på linje 223. Linje 221 fortsätter trafikera Lillkyrka med 12 turer per dag. Idag har linje 223 ca 6 påstigande per dag på berörda hållplatser.

Turtätheten för den nya linjen planeras att vara timmestrafik på vardagar 05:30-22:00. Undantag sker vid lunch då ett uppehåll görs på 90 minuter för att anpassa tiderna till gymnasiet. Därtill får linjen varannantimmes-trafik på lördagar och helgdagar mellan 08:00 och 18:00.

Linjen går via Rösta då vägen via Granhagen är för smal för linjelagd busstrafik. Tidsmässigt är det ingen skillnad. Längs sträckan kan det även bli aktuellt att tillsammans med Enköpings kommun och Trafikverket anlägga nya hållplatser för att ge fler bostadsområden tillgång till kollektivtrafik.

Samråd

Samråd har skett med Enköpings kommun kring föreslagna förändringar. Det fanns också möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på UL.se 16-30/3 2017.

Se Samrådsredogörelse här.

Trafikstart

Föreslagna förändringar genomförs från augusti 2017. Kollektivtrafiknämnden fattade beslut om trafikförändringen under april 2017.