Nya linjenätet

Nya linjenätet – bakgrund och genomförande

Syftet med det nya linjenätet är att matcha dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i staden. Uppsala växer och fler vill bo, arbeta och leva här. Fler människor betyder fler resor till arbeten, skola och fritidsaktiviteter på samma yta. För att bussen ska bli ett attraktivt alternativ för fler måste den bli enklare, snabbare och gå ofta, även på kvällar och helger. 

Förutom själva linjenätet ingår andra förbättringar med syfte att påverka enkelhet, restid och pålitlighet. Ett exempel är att fler busslinjer går så ofta att tidtabellen blir överflödig. Dessutom anpassas resvägar för att prioritera busstrafiken – trafiksignaler ses över och framkomlighet förbättras.

Beslutsprocessen 

Arbetet med det nya linjenätet för Stadsbussarna i Uppsala startade med ett första förslag som presenterades i en serie samråd och dialogmöten under 2015 och 2016. Ca 2 500 personer besökte dessa och över 2 200 synpunkter lämnades in under remisstiden som avslutades den 29 februari 2016. Utifrån dessa synpunkter togs det slutliga förslaget fram. Förslaget fastställdes av Kollektivtrafiknämnden sommaren 2016. Startdatum för det nya linjenätet är 14 augusti 2017. 

Sammanställningar, beslut och handlingar (pdf)

Sammanställning samråd våren 2015
Remissversion november 2015
Sammanställning samråd våren 2016 med bilagor
Beslutsunderlag Kollektivtrafiknämnden juni 2016

Strategier för stadstrafiken i Uppsala
Geografisk karta linjenät 2017
Sammanställning samråd hösten 2016