Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Nu finns det riktlinjer för hur kollektivtrafiken i länet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 12 september beslutades att anta det förslag till riktlinjer som Kollektivtrafikförvaltningen UL tagit fram.

- Riktlinjerna som nu har antagits utgör en målbild för hur vi ska arbeta med tillgänglighetsfrågor på ett systematiskt sätt inom kollektivtrafiken, säger Bertil Kinnunen (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.

- Vi kan konstatera att en hel del har gjorts men också att mycket återstår och att det kan komma att ta tid. Därför är det extra viktigt att ha riktlinjer som gör att tillgänglighetsfrågor kommer in tidigt i planeringen av aktiviteter, säger Johan Wadman, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen UL.

I riktlinjerna beskrivs hur landstinget ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik för alla. Riktlinjerna utgör målbild och ger förutsättningar för ett kontinuerligt och systematiskt tillgänglighetsarbete.

Kollektivtrafikförvaltningen UL har i samverkan med flera parter arbetat fram förslaget ”Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning”. Under arbetet har ett dialogmöte hållits och förslaget har också varit ute på remiss till ett stort antal remissinstanser. I samrådsredogörelsen som är en del av underlaget i nämndens beslutsunderlag framgår alla remissynpunkter.

Riktlinjerna bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och bygglagen, EU-förordningen om kollektivtrafik samt råd och riktlinjer från statliga myndigheter och branschorganisationer. Dessutom har nationella standarder och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning beaktats.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71
Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08