Uppsala utvecklas

Trafikförändringar längs Dag Hammarskjölds väg

Projekt: Spårväg

Berörda busslinjer: 1, 3, 4, 8, 11, 12, 100, 101, 107, 188, 896

Period: Start september 2024. Arbetstiden är ca 12 månader.

Under ledningsomläggningen på Dag Hammarskjölds väg kommer all trafik i södergående riktning stängas av, mellan Sjukhusvägen och Husargatan. All trafik flyttas till östra sidan av vägen. För att möjliggöra för blåljustrafik kommer hållplatsen Science park stängas på båda sidor av vägen. En tillfällig hållplats i anslutning till gångtunneln vid Husargatan (norrgående trafik) kommer ersätta hållplatsen Science park på östra sidan och tillfällig hållplats (södergående trafik) efter korsningen Husargatan på västra sidan.

Ungefär 4 000 resenärer reser här dagligen. Trafikförändringen under byggtid innebär en ökad gångtid på mellan tre och nio minuter till närmsta busshållplats. En stor del av resenärerna är barn och unga som är på väg till och från skolan, vilket gör vårt arbete med trygghet och säkerhet extra viktigt.

Karta nuläge

Dag H Nuläge.png

Karta förslag

Kartbilden visar norra delen av Dag Hammarskjölds väg och placering av busshållplats Akademiska sjukhuset västra, trafikeras av linje 1, 11, 12 samt placering av busshållplats Akademiska sjukhuset södra, trafikeras av linje 3, 4, 8, 13, 100, 101, 107,188, 986. Kartan visar placering av busshållplats Science Park som är avstängd. Kartan visar placering av tillfällig busshållplats Science Park, trafikeras av linje 3, 4, 8, 11, 13, 100, 101, 107,188, 986, belägen söder om den avstängda hållplatsen med samma namn. På kartan visas även placering av busshållplats Regementsvägen som trafikeras av linje 1, 3, 4, 8, 11, 12.

Dag H Förslag.png

Karta restid till skolor

Dag H Ökad restid skolor.png

Karta restid till målpunkter

Dag H Ökad restid till målpunkter.png

 

Frågor och svar

Vilka busslinjer kommer påverkas av förarbetena?
Alla linjer som trafikerar Dag Hammarskjölds väg mellan Sjukhusvägen och Husargatan (linje 1, 3, 4, 8, 11, 12, 100, 101, 107, 188, 896) kommer att passera arbetsområdet. Men det kommer inte vara förseningar på någon linje på grund av arbetet som pågår.

Påverkar arbetena hela Dag Hammarskjölds väg?
Nej, arbeten kommer endast ske på sträckan av Dag Hammarskjölds väg mellan korsningen Sjukhusvägen och korsningen Husargatan.

Kommer ni ta bort hållplatsen Science Park?
Hållplatsen kommer att stängas tillfälligt och ersättas av en tillfällig hållplats längre söderut.

Hur länge kommer arbetet pågå?
Arbetstiden är ca 12 månader, hållplatsen kommer vara i ett tillfälligt läge i ca 8–10 månader.

Varför ska hållplatsen Science Park stängas under byggtiden?
Under byggtiden är det viktigt att säkerställa att ambulans och annan blåljusverksamhet kommer fram snabbt. För att möjliggöra detta så kan inte bussen stanna och ta upp resenärer i körfältet.

Vilket datum kommer hållplatsen att flytta?
I dagsläget kan vi inte säga ett exakt datum men troligen sker det under oktober/november.

Mitt barn åker buss själv till och från hållplatsen Science Park varje dag. Hur kommer hen kunna ta sig fram tryggt och säkert under byggtiden?
Den tillfälliga hållplatsen Science Park kommer ligga nära gångtunneln vid korsningen Husargatan och rekommendationen är att använda denna för att passera Dag Hammarskjölds väg på ett säkert sätt för alla skolelever.

Hur långt kommer hållplatsen Science park att flytta?
Hållplatsen kommer flytta ca 150 meter söderut.

Varför ligger den tillfälliga hållplatsen så nära nästa hållplats Regementsvägen, är det ens värt att ha kvar den då?
Det finns ett värde att behålla Science park i ett tillfälligt läge även om den hamnar väldigt nära nästa hållplats. Detta för att skapa en säker passage för oskyddade trafikanter och möjliggöra en något kortare gångsträcka till målpunkten. Regionbussarna stannar inte på Regementsvägens hållplats vilket är en annan anledning att det behöver finnas kvar.

Jag vill veta mer om dessa arbeten som sker på Dag Hammarskjölds väg. Var kan jag vända mig?
Uppsala Kommun har detaljerad information om förarbeten på sin hemsida.

Hur påverkas cykelvägen av förarbetena?
Uppsala kommun är väghållare och informationen finns på deras hemsida.

Jag vill inte kliva av på den tillfälliga hållplatsen, jag hamnar för långt bort från min målpunkt. Kan jag gå från en annan hållplats i stället så det blir närmare för mig?
Hållplatsen "Akademiska sjukhuset västra" (linje 1, 11, 12) på Dag Hammarskjölds väg norr om korsningen Sjukhusvägen och hållplats "Akademiska sjukhuset södra" (linje 3, 4, 8, 100, 101, 107, 188, 896) på Sjukhusvägen är två hållplatser som kan användas om målpunkten är högre upp på Dag Hammarskjölds väg.