Användarvillkor UL-appen

När du installerar, använder eller registrerar UL-appen och de tjänster som du på det sättet får tillgång till godkänner du UL:s allmänna köp- och resevillkor och UL:s användarvillkor för appen. När du registrerar dig i appen kommer du att ombes godkänna dessa villkor och dessa utgör då dels avtal mellan dig och UL avseende användning av UL appen, dels köpeavtal avseende biljetter mellan dig och UL.

Trafik och samhälle (org. nr. 232100-0024) (”UL”) har utvecklat en lösning som genom nyttjande av datatrafik och mobilapplikation, UL-appen, gör det möjligt för dig att köpa biljetter från UL och anslutna trafikföretag. För din användning av denna app gäller nedanstående användarvillkor.

1. Allmänt om UL-appen

1.1 Det är UL eller anslutna trafikföretag till UL-appen som är säljare av biljetter. För anslutna trafikföretag är UL förmedlare av dessa biljetter. Det är trafikföretaget som är din avtalspart.

1.2 För köp, betalning och användning av biljetter gäller de avtalsvillkor som tillämpas av det trafikföretag som du köper biljett från med hjälp av tjänst i UL-appen.

1.3 UL-appen innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i UL-appen gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.4 Köpta biljetter är som huvudregel kopplade till ett mobilnummer. Köpta biljetter är inte tillgängliga via UL-appen på flera mobiltelefoner samtidigt.

1.5 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter.

1.6 En mobilbiljett kan vara en enkelbiljett eller en periodbiljett. Den fungerar i UL-trafiken men kan i vissa fall vara giltig hos andra trafikföretag såsom SL eller X-Trafik.

1.7 Appen stödjer endast mobiltelefoner; iPhone 6s eller nyare och Android 8 eller senare.

1.8 Att köpa och/eller aktivera en biljett kräver en fungerande internetuppkoppling.

1.9 Vid köp av biljetter går det att välja om biljetten ska aktiveras omedelbart eller aktiveras vid ett senare tillfälle inom 30 dagar. Biljetten måste aktiveras före påstigning för att vara giltig. En aktiverad biljett kan ej inaktiveras.

1.10 Vid köp av en biljett för flera personer behöver samtliga resenärer resa tillsammans med den som har biljetten.

1.11 Reskassa i UL-appen är helt separat från reskassa på UL-kort. Reskassa kan inte flyttas mellan app och UL-kort. 

1.12 Skicka biljett
1.12.1 UL-biljetter går endast att skicka till ett annat mobilnummer som är, eller har varit, registrerat i UL-appen. Mottagaren får ett SMS om att biljetten finns i appen.

1.12.2 Enkelbiljetter kan endast skickas medan de är vilande (innan de aktiverats).

1.12.3 Periodbiljetter kan skickas både medan de är vilande och efter att de aktiverats, med undantag för 10/30-biljetten som endast kan skickas om alla 10 resdagar är oaktiverade.

1.12.4 En biljett kan skickas max 1 gång per 12 timmar. 

1.12.5 En biljett som har skickats tillhör mottagaren och kan endast återfås om mottagaren väljer att skicka tillbaka den. Det är kundens ansvar att biljetten skickas till rätt mobilnummer. 

2. Kundens ansvar

2.1 Installation och användning av UL-appen får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av UL.

2.2 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av UL-appen.

2.3 Biljetterna är inte personliga. Det är ditt ansvar att se till att köpta biljetter inte används via UL-appen av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon.

2.4 Köp går endast att göra efter att ett mobilnummer har registrerats i appen. För detta måste SMS kunna tas emot. Observera att vissa utländska mobiltelefoner inte kan ladda ner UL-appen om appen inte finns tillgänglig i den specifika regionens appbutik.

2.5 Köpet görs via betalkort (Visa och Mastercard) eller via Swish direkt i appen och verifieras med BankID. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor.

2.6 Mobiltelefonen behöver vara inställd med korrekta tid- och datuminställningar för att fungera korrekt. Det kan justeras automatiskt efter telefonnätet i mobiltelefonens inställningar.

3. UL:s ansvar

3.1 UL:s åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda UL-appen på de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 UL ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför UL:s omedelbara kontroll. UL ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av UL-appen.

3.3 UL lämnar inga garantier att du alltid kan använda UL-appen. UL har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i UL-appen som UL görs medvetet om.

3.4 UL tillhandahåller UL-appen utan att UL tar ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot UL än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

4. Registreringsrutin

4.1 Innan köp kan genomföras måste ett mobilnummer registreras i UL-appen.

4.2 Registrering med samma mobilnummer i en annan mobiltelefon kan ske max 1 gång per 12 timmar. 

4.3 Om du tappar bort din mobiltelefon eller byter mobiltelefon kan du registrera samma mobilnummer i UL-appen på en annan mobiltelefon och på så sätt återfå din reskassa och dina biljetter. Observera dock att UL inte kan hjälpa till om du även förlorar ditt mobilnummer.

5. Ångerrätt och återköp

5.1 Genom att registrera UL-appen för din användning samtycker du till att UL påbörjar fullgörandet av tjänster till dig under den ångerfrist du annars skulle ha rätt till enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om detta avtal är ingånget på distans.

5.2 Normalt har du inte ångerrätt för köp av biljetter från trafikföretag. Se dock närmare det trafikföretags villkor som du köper biljetter från.

5.3 Pengar insatta som reskassa i UL-appen återköps ej.

5.4 Vid köp av vilande (icke-aktiverad) biljett måste biljetten aktiveras inom 30 dagar från köptillfället. Biljetter som inte aktiveras inom 30 dagar från köptillfället anses förbrukade och kan därefter varken aktiveras eller återköpas.

5.5 Återbetalning kan endast göras till den kund som köpt biljetten, och under förutsättning att biljetten finns hos den ursprungliga köparen.

6. Spärr av tjänster

6.1 Begäran om spärr av (i) möjligheten att köpa biljetter, (ii) köpta biljetter görs till UL eller det trafikföretag vars biljetter det gäller. Kontaktuppgifter till respektive trafikföretag finns i deras villkor och på internet.

6.2 UL förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra kunden och/eller aktuellt mobilnummer från att använda UL-appen helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om UL utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda UL:s, kunds eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras till Polis- och/eller Åklagarmyndigheten. 

7. Användarlicens

7.1 UL ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda UL-appen, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig på villkoren i dessa Användarvillkor. UL-appen får inte användas för andra ändamål.

7.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av UL eller dess underleverantör eller trafikföretag är UL eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.

8. Behandling av dina personuppgifter

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår sida om GDPR.

9. Ändringar och avtalstid

9.1 UL har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda UL-appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

9.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med UL med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera UL-appen. Vad som gäller för biljetter köpt via UL-appen om du slutar att använda UL-appen bestäms av UL eller det trafikföretag som du köpt ifrån. UL hänvisar därför till sådant företags avtalsvillkor.

9.3 UL-appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av UL-appen kan komma att ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av UL-appen, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

9.4 UL-appen tillhandahålls tillsvidare. UL förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla UL-appen liksom viss tjänst däri.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

10.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

10.3 Detta avtal om användning av UL-appen ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.