Östhammarstråket augusti 2017

Bakgrund och stråkstudie

För att stödja arbetet med ett nytt trafikupplägg på Östhammarsstråket har det gjorts en stråkstudie. Studien visade att stråket är ett av länets viktigaste kollektivtrafikstråk om man tittar på antalet resor och på arbetspendlingen. Många reser med bil och kollektivtrafikens restider är för långa för att fler ska vilja resa regelbundna längs hela stråket Öregrund/Östhammar–Uppsala.

Kollektivtrafiken kan bli mer attraktiv och tillgängligheten för invånarna kan förbättras. UL, berörda kommuner, Trafikverket och andra aktörer behöver gemensamt åtgärda brister och ta tillvara den potential som finns i stråket, som stort resebehov, omfattande pendling och en stor sommarbefolkning. Studien gav följande rekommendationer:

  • Överväg färre uppehåll i tätorterna, där resenärerna har större möjlighet att gå eller cykla till hållplatsen, och rakare körvägar.
  • Gör tiden ombord på bussen mer attraktiv genom att förbättra komforten och möjligheten att arbeta ombord genom att erbjuda rätt utrustning.
  • Utred hur kollektivtrafiken bättre kan möta den stora sommarbefolkningens behov och önskemål.

Här kan du ta del av den totala stråkstudien som ligger till grund för förslaget