Goda exempel

Här kan du läsa mer om hur några av våra företagskunder reser hållbart med kollektivtrafiken i tjänsten.

Uppsala kommun

Beskriv kort företaget och företagets inställning kring miljö?
Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.Uppsala är en ledande kommun i Sverige inom miljö- och klimatområdet. Uppsala klimatprotokoll består av 27 organisationer som söker lokala lösningar på ett globalt problem. Miljö- och klimatfrågornas möjligheter och utmaningar innebär en teknik- och affärsutveckling som i sin tur ger arbetstillfällen. Därför har vi som resepolicy att alltid i första hand använda kollektiva transportmedel.

På vilket sätt är det viktigt för er att resa med kollektivtrafiken i tjänsten och varför?
Vi anser att det är miljömässigt viktigt att resa kollektivt och det är både billigare och snabbare än att ta egen bil.

På vilken sträcka gör ni de flesta av era kollektivtrafikresor och varför?
Uppsala-Stockholm är den mest frekventa resan och det är i Stockholm de flesta sammanträden, konferenser och dylikt finns.

Vilka biljetter använder ni er mestadels av, varför just denna/dessa och hur beställer ni dem?
Vi använder oss huvudsakligen av  SJ:s företagskort, UL:s Företagskort Flex och SL:s Accesskort.Vi har beställt dessa kort via nätet för respektive trafikhuvudman. Anledningen till att vi har UL:s Företagskort Flex är att det är smidigt, bekvämt, enkelt och billigt att både resa på kortet och att sedan kontera fakturan.

Har ni några tips till andra företag som ännu inte reser med kollektivtrafiken i tjänsten?
Det är tryggt för den resande att ha ett Företagskort Flex då det alltid går att åka på kortet, utan att man behöver vara orolig för att saldot är för lågt. Det är lätt att kontera fakturor och ha järnkoll på kostnader för resandet. Det är enkelt att redovisa resandet när man får en samlingsfaktura en gång i månaden. Korten är opersonliga vilket gör att flera kan åka samtidigt på ett kort.

 

Läkemedelsverket

Beskriv kort företaget och företagets inställning kring miljö?
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter. Hos oss arbetar ungefär 720 personer, främst farmaceuter och läkare. På Läkemedelsverket är miljöarbetet en integrerad del av verksamheten. Läkemedelsverket verkar för att största möjliga miljöhänsyn ska tas i vår verksamhetsutövning. 

På vilket sätt är det viktigt för er att resa med kollektivtrafiken i tjänsten och varför?
Ett av Läkemedelsverket interna mål är att minska verkets resursförbrukning och klimatpåverkan. Ökade kollektivtrafikens andel resor i tjänsten är ett tydligt exempel på en åtgärd som bidrar till att uppnå målet med att minska klimatpåverkan.

På vilken sträcka gör ni de flesta av era kollektivtrafikresor och varför?
Våra uppdrag innebär ofta tjänsteresor till bl.a. andra myndigheter och företag, både inom och utanför Sveriges gränser. Många av våra tjänsteresor med kollektivtrafiken sker därför bl.a. mellan Uppsala-Stockholm och Uppsala-Arlanda.

Vilka biljetter använder ni er mestadels av, varför just denna/dessa och hur beställer ni dem?
Vi beställer främst Företagskort Flex. Då kan våra resenärer på ett enkelt och smidigt sätt resa med buss och tåg utan att själva behöva göra utlägg, vilket i sig leder till minskad administration vid resenärens hemkomst. Beställningarna hanteras av utsedda resesamordnare på enheten via UL:s hemsida.

Har ni några tips till andra företag som ännu inte reser med kollektivtrafiken i tjänsten?
Hitta möjligheter till att förenkla för resenären! Biljetter/kort ska kunna hämtas ut på en plats som är lättillgänglig för alla anställda på arbetsplatsen exempelvis företagets reception. Ge information om de olika kollektivtrafiksalternativen som finns att välja på för era mest frekventa ressträckor.  Tipsa om appar, hemsidor m.m. som kan vara till hjälp för den som är på resande fot så att den snabbt och enkelt kan få information om när nästa buss eller tåg avgår, eventuella trafikstörningar osv.

 

 

Folktandvården

Beskriv kort företaget/organisationen och företagets/organisationens inställning kring miljö?
Folktandvården hör till landstinget i Uppsala län. Vi har 550 medarbetare som arbetar på våra 25 kliniker. Resurscentrum är en klinik av dessa och vi fungerar som ett internt bemanningsföretag. Vi är nio anställda. Tandvårdspersonal kan hyras in för att förstärka vården när behov uppstår. Vi arbetar över hela länet, från Skutskär i norr till Knivsta i söder.

Att värna om miljön är mycket viktigt för oss. Vi arbetar med att följa upp och uppnå våra miljömål och dessa frågor är ständigt närvarande.
 
På vilket sätt är det viktigt för er att resa med kollektivtrafiken i tjänsten?
För det första är det ett led i vårt miljöarbete. Att resa med kollektivtrafiken sparar miljön.
Sedan är det en trafiksäkerhetsfråga, att alla våra anställda reser kommunalt i stället för att köra med egna bilar över hela länet känns tryggt.
 
På vilken sträcka gör ni de flesta av era kollektivtrafikresor och varför?
Då vårt uppdrag är att hjälpa till där behov uppstår, så arbetar vi och reser över hela länet.
 
Vilka biljetter använder ni er mestadels av, varför just denna/dessa och beställer ni dem?
Alla våra anställda har Företagskort År. Ett mycket smidigt sätt att resa. Vi slipper betala våra resor på plats, allt sköts via fakturering, och man slipper hantera och redovisa kvitton i efterhand.
 
Har ni några tips till andra företag/organisationer som ännu inte reser med kollektivtrafiken i tjänsten?
Gör det! Ett mycket smidigt sätt att resa och all administration sköts centralt.

 

 

Knivsta kommun

Beskriv kort företaget/organisationen och företagets/organisationens inställning kring miljö?
Arbetet med att förbättra miljön är ett gemensamt ansvar. I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Miljöarbetet sker på flera olika sätt och på olika nivåer, men en viktig del är kommunens arbete att som organisation föregå med gott exempel. Därför antogs år 2010 en miljöpolicy för kommunens egna tjänsteresor som bl.a. slår fast att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik där det är möjligt.

På vilket sätt är det viktigt för er att resa med kollektivtrafiken i tjänsten?
Dels är det viktigt att kommunen som organisation tar sin del av det globala miljöansvaret och samtidigt föregår med gott exempel för kommuninvånarna. Men det är såklart även ett mycket kostnadseffektivt sätt att genomföra tjänsteresor på jämfört med att åka bil.
 
På vilken sträcka gör ni de flesta av era kollektivtrafikresor och varför?
Den vanligaste sträckan för kollektivtrafikresor för kommunanställda är resor med pendeltåg mellan Knivsta och Uppsala. Det är många seminarier, konferenser och samverkansmöten som förläggs i Uppsala, vilket är den främsta anledningen till att det är ett vanligt resmål.
 
Vilka biljetter använder ni er mestadels av, varför just denna/dessa och beställer ni dem?
Eftersom det vanligaste resmålet för oss är Uppsala så är den mest använda biljetten ett UL-kort laddat med reskassa.
 
Har ni några tips till andra företag/organisationer som ännu inte reser med kollektivtrafiken i tjänsten?
Ett tips är att verkligen undersöka vad organisationen skulle kunna vinna på att resa mer kollektivt. För Knivsta kommun finns det flera direkta fördelar, t.ex. att vi kan lägga mindre tid på administrationen av bilersättning, på att hitta parkeringsplatser, samt att det dessutom är en direkt ekonomisk vinst för organisationen att föra över bilresor till kollektivtrafik. Vi genomför dessutom nästan uteslutande alla längre tjänsteresor med tåg, vilket är en fördel då man kan utnyttja restiden som effektiv arbetstid.