Framtidens kollektivtrafik

Kollektivtrafikförvaltningen UL är sedan 1 januari 2012 Region Uppsalas förvaltning för kollektivtrafikfrågor. Det är alltså Region Uppsalas ansvar att se till att det finns en attraktiv kollektivtrafik som Uppsalas medborgare och besökare vill använda. Det är kommunens ansvar att till exempel se till så att gatunät, miljöer kring gatorna och framkomligheten fungerar på ett sätt som stödjer trafiken. 

UL och Uppsala kommun samarbetar för att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala. Det innebär att vi tillsammans undersöker till exempel vilken typ av kollektivtrafik som Uppsala ska ha i framtiden, vilka stomlinjer som ska finnas och hur vi kan utveckla den trafik som Uppsala har idag.

Kollektivtrafiken i Uppsala ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar region. Två av målen för att uppnå detta är att vi ska fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020, jämfört med 2006 och att kollektivtrafiken ska köras på annat än fossila bränslen då. 

Handlingsplan för framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad 2015-2030
För att utveckla kollektivtrafiken i centrala staden har UL och Uppsala kommun skapat ett gemensamt projekt: Handlingsplan för framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad 2015-2030. 

Projektet ska bidra till att bland annat öka framkomligheten och turtätheten, skapa innerstadskaraktär, se till att markerna används effektivt vid framför allt stomlinjerna och förbättra luftkvaliteten.

Arbetet i det här projektet är nära knutet till kommunens arbete med Översiktsplanen 

Projektledare för huvudprojektet
Mario Rivera, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 46 58
E-post: mario.rivera@uppsala.se

Nina Waara, UL
Telefon: 018-611 19 41
E-post: nina.waara@ul.se

Projektledare för delprojektet Linjenät och trafikering
Malin GJbrand, konsult Trivector/UL
Tel: 018-611 00 00 (växel)

Projektledare för delprojektet Framkomlighet
Sofia Gierstad, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 46 09
E-post: sofia.gjerstad@uppsala.se

Projektledare för delprojektet Spårvägsutredning
Nina Waara, UL
Telefon: 018-611 19 41
E-post: nina.waara@ul.se