Bakgrund och tidplan nya stadsbusslinjenätet 2017

Beslut om nytt linjenät i Uppsala

Den 14 augusti 2017 får Uppsala ett nytt stadsbusslinjenät. Beslutet fattades av Kollektivtrafiknämnden 16 juni 2016. 

Ett förslag till nytt linjenät har varit ute på remiss och UL har genomfört samrådsmöten på olika platser i Uppsala. Efter det har förslaget ändrats och förbättrats. Det nya linjenätet kommer att bestå av tolv busslinjer, varav en ringlinje. Busslinjerna numreras 1-12. Dessutom får varje linje en egen färg i tidtabeller och på hållplatser. 

Under hösten 2016 presenterar UL förslag till hållplatser samt genomför dialoger runt dessa. Samtidigt startar arbetet med framkomlighetsåtgärder och anpassning av hållplatser. 

Här kan du ladda ner
Schematisk karta linjenät 2017
Geografisk karta linjenät 2017
Beslutsunderlag inför Kollektivtrafiknämndens möte 16 juni 2016 (pdf)

Regionbusslinjer fortsätter till Uppsala Centralstation - förtydligande
Förslaget till nytt linjenät för stadsbussarna innebär ingen förändring för regionbusslinjerna. Alla regionbusslinjer kommer att fortsätta köra till eller via Uppsala Centralstation.

Tidplan – vad händer nu?

  • Juni 2016 –  kollektivtrafiknämnden tar beslut om det nya linjenätet.
  • Hösten 2016 – arbetet med framkomlighetsåtgärder och anpassning av hållplatser påbörjas. Presentation av förslag till hållplatser och samråd runt dessa.
  • Våren 2017 – arbetet med framkomlighetsåtgärder och anpassning av hållplatser fortsätter. Information om det nya linjenätet tas fram – hur, var och när går bussarna?
  • Hösten 2017 – det nya linjenätet börjar användas.

Bakgrund 

Varför ett nytt linjenät?

Det byggs i Uppsala som aldrig förr och all fler vill bo, arbeta och leva i vår stad. Fler människor i staden betyder fler resor till arbeten, skola och fritidsaktiviteter - och att fler måste samsas på samma yta. Därför måste vi resa smartare. För att bussen ska bli ett attraktivt alternativ för fler så måste den bli enklare, snabbare och gå ofta, även på kvällar och helger. För att matcha dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i staden, har ett förslag på ett nytt linjenät tagits fram.

Hur togs förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala 2017 fram?

Under maj 2015 genomfördes flera lokala samråd runt om i Uppsala där Uppsalas medborgare fick chansen vara med och påverka. Utifrån de synpunkter som kom in togs ett nytt förslag på busslinjenät för Uppsala fram. Tanken med det nya linjenätet är framför allt att skapa ett enklare system med få undantag. Det ska vara lätt att veta var och när bussarna går. Det här betyder att vissa kan få lite längre att ta sig till en hållplats. I gengäld går bussen betydligt oftare och tar en snabbare väg. En ny ringlinje skapar helt nya resmöjligheter på tvären i staden.

Förutom själva linjenätet ingår andra förbättringar med syfte att påverka enkelhet, restid och pålitlighet. Ett exempel är att fler busslinjer är tänkta att gå så ofta att tidtabellen blir överflödig. Dessutom anpassas resvägar för att prioritera busstrafiken – trafiksignaler ses över och framkomlighet förbättras.

Under våren 2016 genomfördes ytterligare samråd på olika platser i Uppsala. 2.500 personer besökte dessa och över 2 200 synpunkter lämnades in under remisstiden som avslutades den 29 februari 2016. Utifrån dessa synpunkter togs det slutliga förslaget fram, som presenteras ovan.

Beslut och handlingar

Här kan du ladda ner:

Sammanställningen från samråden som hölls våren 2016 med bilagor

Sammanställningen från samråden som hölls våren 2015

Strategier för stadstrafiken i Uppsala

Remissversion (november 2015) av förslag till nytt linjenät i Uppsala stad

Karta (november 2015) över förslaget till nytt busslinjenät för Uppsala